طراحی دکوراسیون داروخانه

در ۳ تیر ۱۳۹۵

» جذب در نگاه اول « توصیه هایی که بیشتر برای کســانی به کار می آیند که قرار است داروخانه ای را راه اندازی کنند و ممکن است برای طراحی و تخصیص فضاها به کاربردهای گوناگون سردرگم باشند یا پیش بینی خیلی از نیازهای آینده را نکرده باشند. در این مقاله با چند ریزه کاری برای طراحی داروخانه آشنا می شــوید و در مقاله های بعدی درباره تغییر فضا یا کاربرد فضاها و همچنین ایجاد تغییرات متناســب با تغییر نیازها در داروخانه هایی که از قبل فعال بوده اند و امکان طراحی و پارتیشن بندی بخش های از نو در آنها وجود ندارد آشنا خواهید شد. ⚫ نور٬ تیغ دولبه هنگام تصمیم گیری برای چیدمان داروخانه و سفارش ســاخت ...

2 دیدگاه دیدن ادامه مطلب