مبلمان با الهام از صمغ درختان در طبیعت

در ۳۰ دی ۱۳۹۴

ایجاد مبلمان از قطعات شکسته شده چوب که محل های شکسته شده با صمغ درختان پر می شود. شکل نهایی خارق العاده ای را خلق میکند. این مجموعه از زمانی الهام گرفته شده که درختان به این وسیله خود را شفا میدهند. در اینجا رزین در تمام ترک و شکاف ها در زمانی که چوب شکسته است پر می شود. از آنجا که هر قطعه ای از چوب شکسته یا چوب دیگر متفاوت است، هر قطعه از مبلمان کاملا منحصر به فرد است.

یک دیدگاه دیدن ادامه مطلب